Tus comentarios : XxDxviidxXDboy:bg:32:glasses:10:hats:14:body:2:wear:31:mouth:2:nose:8:eyes:16:hair:63
157
   

Hola seguirme en TT Soy Sad_D4v1d_bs0 seguirme

boy:bg:32:glasses:10:hats:14:body:2:wear:31:mouth:2:nose:8:eyes:16:hair:63
157
   

XD WTF